پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی

تعداد صفحات : 23

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 9500 تومان

اکسل کلیه داده های حسابهای ملی ایران برای دوره زمانی سالهای 1338 الی 1391

تعداد صفحات : 100

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 577 KB

مبلغ : 45000 تومان

اکسل داده های اقتصادی و مالی ایران برای دوره زمانی سالهای 1380 الی 1396

تعداد صفحات : 5

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 10 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا

تعداد صفحات : 32

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1305 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت نظام 5S

تعداد صفحات : 28

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2814 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت نظریه دور تجاری حقیقی در اقتصاد

تعداد صفحات : 41

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 594 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت مکتب متعارف کینزی در اقتصاد

تعداد صفحات : 82

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 762 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت مکاتب اطریشی و پساکینزی در اقتصاد

تعداد صفحات : 46

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 596 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کینز در مقابل مدل قدیم کلاسیک اقتصادی

تعداد صفحات : 44

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 710 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت نقش شخصیت در تصمیم گیری

تعداد صفحات : 12

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 894 KB

مبلغ : 8000 تومان

پاورپوینت مقدمه ای بر واحد های پرورشی دوره متوسطه

تعداد صفحات : 19

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 688 KB

مبلغ : 9500 تومان

پاورپوینت رشد جنسی

تعداد صفحات : 34

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 2850 KB

مبلغ : 11500 تومان

1